© 2019 SKILLI.TO    GDPR, VOP                                                                                Learning Design by õppus

 • Black LinkedIn Icon
 • Facebook
 • YouTube
 • Black Instagram Icon

Všeobecné obchodní podmínky Skilli.to pro klienty

 

Õppus OÜ

Sepapaja 6, Tallinn, 15551

​Estonia, European Union

(dále Poskytovatel)


 

vyhlašuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP)  pro služby dostupné na webu Skilli.to:


 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP pro upravují další podmínky používání Elektrické platformy Skilli.to (dále jen Platforma) v oblasti konzultačních a vzdělávacích služeb prostřednictvím internetu Klienty (dále jen Služby).

 

 1. Definice pojmů

Pojmy použité v textu těchto VOP mají následující význam:

 

 1. Klient:

fyzická osoba, a která používá Elektronickou platformu Skilli.to prostřednictvím Klientského účtu. Klient může služeb využívat i jako osoba je ve smluvním vztahu se Zadavatelem

 

 1. Zadavatel:

zpravidla právnická osoba, která se platnou rámcovou smlouvou s Poskytovatelem zavázala hradit Služby využívané Klienty s afiliací na ni  (obvykle zaměstnanec Zadavatele nebo osobu se Zadavatelem spolupracující na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy, etc.).

 

 1. Klientský profil:

Soubor identifikačních údajů Klienta zobrazovaný v Platformě vytvořený a spravovaný Poskytovatelem za účelem poskytování Služeb Klientovi.

 

 1. Klientský účet:

Rozhraní v rámci Platformy, skrze které může Klient využívat Služby.

 

 1. Konzultant:

Smluvní partner Poskytovatele zodpovědný za realizaci Služeb.

 

 1. Platforma:

Elektrické platforma Skilli.to Klient si volí služby dle vlastní volby z aktuální nabídky služeb konzultantů na stránkách skilli.to v indikovaných časech, a to formou online přihlášky zde uvedené.

 

 1. Služby:

Konzultační, poradenská a vzdělávací činnost poskytovaná v reálném čase prostřednictvím internetu za úplatu či bezplatně Konzultanty za použití Platformy.

 

 1. Podmínky poskytování služeb

 

 1. Objednávka Služeb probíhá prostřednictvím veřejně dostupných webových stránek, které jsou nedílnou součástí Platformy, a to použitím rezervačního a platebního systému poskytovaného třetími stranami - smluvními partnery Poskytovatele.

 2. Splnění podmínek pro poskytování služeb zahrnuje představuje splnění následujících úkonů:

  1. rezervace termínu pro realizaci Klientem zvolené Služby uvedené na webu Platformy (www.skilli.to)  zahrnující identifikaci Klienta prostřednictvím osobních údajů (podmínky jejich ochrany jsou dostupné ZDE) a (je-li to relevantní) identifikaci Zadavatele formou poznámky při objednávce.

  2. Vystavení proforma faktury na nacionále Klienta, popř. Zadavatele nebo potvrzení poskytnutí Služby bezplatně.

  3. Úhrada faktury (jednou z forem nabízených smluvními partnery Poskytovatele) a její potvrzení Platformou Klientovi a Konzultantovi.

  4. Potvrzením objednávky Konzultantem.

 

 1. Povinnosti Klienta

Klient je povinen mít pro užívání Služeb na Platformě svůj Klientský profil.

 

Zrušením Klientského profilu dojde k:

(a) anonymizaci údajů Klientského účtu v Platformě,

(b) ukončení zpracování osobních údajů Klienta

(c) ukončení smluvního vztahu bez nároku na kompenzace

 

 1. Zpřístupnění služeb Klientovi

Používání Služeb je Klientům umožněno na základě úspěšné rezervace konkrétní služby. Služby jsou Klientovi zpřístupněny formou odkazu na webové rozhraní Platformy umožňující zabezpečené video-hovory. Daný odkaz je funkční právě a jen v čase zvoleném Klientem při rezervaci Služby.

 

Poskytovatel je oprávněn zasílat na Klientské účty e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb.

 

Veškerý obsah Platformy jakož i obsah používaný Konzultanty při poskytování Služeb je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Poskytovatel resp. Konzultanti, popřípadě příslušní poskytovatele licencí.

 

Zpřístupněním Služby Klientovi, resp. Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), které vystupují při realizaci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

 

Klient nesmí používat Platformu nebo její část jinak než pro vlastní potřebu či vnitřní potřebu Zadavatele. Výslovně se zakazuje šíření a kopírování či další technické zpracování na Platformě prezentovaného elektronického obsahu, dále pořizování záznamu poskytování Služeb bez písemného autorizačního souhlasu Konzultanta a Poskytovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Platformy ze strany klientů, jakožto jakýchkoli třetích osob.

 

Při jakémkoli porušení výše uvedených podmínek je Poskytovatel oprávněn pozastavit nebo přerušit zpřístupnění Služeb příslušnému Klientovi. Klientovi v takových případech nenáleží žádná kompenzace ze strany Poskytovatele ani Konzultanta.

 

 1. Reklamační proces

 

Neproběhne-li realizace objednané služby zaviněním Konzultanta je Klient oprávněn požadovat náhradu v plné výši částky uhrazené za dotčenou Službu popř. její realizaci v novém termínu.

 

Poskytovatel  přijímá reklamace na e-mailové adrese brano@oppus.co.


 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 05. 2019


 

Õppus OÜ